Research on Finnish Society (12:2019)

Men's work-related self-care in the Finnish media

Henri Hyvönen
University of Helsinki

Individual responsibility for health at work has been a central point of interest in recent studies of working life. This article contributes to that discussion by considering the role of the media in gendering individual responsibility and the meanings of work-related health in Finnish society. It takes a critical look at media representations of men's work-related self-care. The data comprises 30 texts collected from the Finnish media in spring 2016. The analysis reveals three discourses — Exemplariness, Expertise and Suspiciousness — and shows how they construct ideal ways of being a man in working life. They depict work as a necessary part of life for men. Self-care practices that aim to either maintain endurance or increase performance at work are presented in a favorable light. However, personal wellbeing is portrayed as secondary to productivity. The article concludes with a discussion on the broader implications of the persistent discursive interrelation of men and work for men's social role.

Keywords: gender, health, self-care, media, men, working life

Full Text (PDF)

Suomenkielinen abstrakti (abstract in Finnish)

Viimeaikaisen työelämän tutkimuksen eräs keskeinen mielenkiinnon kohde on ollut työntekijän vastuu terveydestään. Artikkeli täydentää tätä keskustelua tarkastelemalla sitä, kuinka media sukupuolistaa työhön liittyvän terveyttä koskevan vastuun merkityksiä. Analyysin kohteena ovat sanomalehtitekstit, joissa tarkastellaan miesten työelämässä harjoittamaa itsestä ja omasta terveydestä huolehtimista. Aineisto koostuu 30 tekstistä, jotka ovat ilmestyneet suomalaisissa sanomalehdissä keväällä 2016. Tutkimuksessa tunnistetaan kolme toistuvaa merkityksellistämisen tapaa, joiden kautta miehiä tarkastellaan: esimerkillisyys, asiantuntijuus ja epäileväisyys. Niiden keskinäinen vertailu osoittaa, että kotimaisessa mediassa työelämään osallistuminen liitetään toistuvasti osaksi ihanteellista miehenä olemisen tapaa. Itsestä huolehtimista, joka tähtää jaksamisen ylläpitämiseen tai suorituskyvyn parantamiseen, tarkastellaan myönteisesti. Henkilökohtainen hyvinvointi ymmärretään alisteiseksi tuottavuudelle. Artikkelin johtopäätöksissä pohditaan sitä, kuinka miesten ja työelämän välisen yhteyden pitkäaikainen ja toistuva uusintaminen vaikuttaa miesten sosiaaliseen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Asiasanat: itsestä huolehtiminen, media, miehet, sukupuoli, terveys, työelämä


Vertaisarvioitu