Research on Finnish Society (12:2019) Descriptive findings

Active ageing: Results from Western Finland

Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård and Fredrik Snellman
Åbo Akademi University, Umeå University

The Active Ageing Index (AAI) can be applied across countries to compare active aging outcomes, evaluate the current situation regarding ageing, and identify the most desired directions for policy action. While the AAI-EU is addressed on a national level, it can also be used for assessing active ageing policies on the municipal level, which is the case in this study. The aim of this article was to assess active ageing amongst older people in western parts of Finland by adapting the methodology used for the AAI-EU. We used GERDA data (n=5,011) collected from people aged 66, 71, 76, 81 and 86 for our descriptive analyses. The results showed that the municipalities differed in their active ageing outcomes, and that men and Swedish speakers generally scored higher on the index, which is something that warrants further investigation. Based on the results, we argue that AAI could potentially be used as a tool to monitor various dimensions of active ageing on a regional level and that gender and ethno-linguistic characteristics should be a central concern for a discussion on ageing in our study region.

Keywords: active ageing, linguistic groups, gender, municipality

Full Text (PDF)

Suomenkielinen abstrakti (abstract in Finnish)

Aktiivisen ikääntymisen indeksiä (AAI) voidaan soveltaa kaikissa maissa aktiivisen ikääntymisen tulosten vertailemiseksi, ikääntymisen nykytilan arvioimiseksi sekä politiikkatoimien tavoitteiden tunnistamiseksi. Vaikka AAI-EU on suunnattu kansalliselle tasolle, sitä voidaan käyttää myös aktiivisen ikääntymisen politiikan tarkasteluun kuntatasolla, kuten tässä tutkimuksessa. Tämän artikkelin tarkoituksena oli arvioida aktiivista ikääntymistä Länsi-Suomessa AAI-EU:n avulla. Kuvailevassa analyysissä käytimme 66-, 71-, 76-, 81- ja 86-vuotiailta kerättyä GERDA-aineistoa (n = 5011). Tutkimuksemme osoitti, että aktiivisen ikääntymisen tulokset eroavat kuntatasolla ja että miehet ja ruotsinkieliset sijoittuivat indeksissä yleisesti korkeammalle, mikä kaipaa lisätutkimusta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että AAI on soveltuva työkalu aktiivisen ikääntymisen seurannassa alueellisella tasolla ja että sukupuolen sekä kieliryhmien ominaispiirteet tulisi huomioida ikäntymistä koskevassa keskustelussa tutkimusalueellamme.

Asiasanat: aktiivinen ikääntyminen, kieliryhmät, sukupuoli, kunta

Svenskt sammanfattning (abstract in Swedish)

Ett index för det aktiva åldrandet (AAI) används för att jämföra hur olika länder hanterar en åldrande befolkning och lyfter fram var behoven för olika policyinsatser är som störst. Emedan AAI-EU används för att jämföra situationen i europeiska länder, så kan indexet även användas för att jämföra kommuner, vilket är något som vi gjorde i den här studien. Syftet med studien var således att undersöka det aktiva åldrandet bland äldre i västra Finland genom att använda metodologin som använts för AAI-EU. Vi använde GERDA-data (n=5011) insamlat bland 66-, 71-, 76-, 81-, och 86-åringar för våra deskriptiva analyser. Resultaten visade att det fanns skillnader i det aktiva åldrandet mellan kommunerna. Resultaten visade även att fanns skillnader mellan svensk- och finskspråkiga så att svenskspråkiga placerade sig högre på indexet. Baserat på resultaten från studien så konkluderar vi att ett regionalt AAI kunde användas för att följa upp det aktiva åldrandet på kommunnivå och att skillnader mellan män och kvinnor samt skillnader mellan etnolingvistiska grupper borde lyftas fram i diskussioner om det aktiva åldrandet i vår region.

Nyckelord: aktiva åldrandet, språkgrupper, kön, kommun


Vertaisarvioitu